Contract tussen model en fotograaf

 

 

 

Ondergetekenden:

 

Model:

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Postcode/ Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………

 

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Email/ Website: ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Fotograaf:

 

Naam: Jan van Dijk

 

Adres:

 

Postcode/Woonplaats:

 

Geboortedatum: 24-02-1974

 

Telefoon: (+31) 06 17 19 31 69

Email: hobby.fotograaf1974@gmail.com

 

Website: www.hobby-fotograaf.com

 

Komen overeen dat onder onderstaande voorwaarden het model zal poseren voor de fotograaf en dat door de fotograaf van het model opnames worden gemaakt.

 

 

 

Artikel 1, poseercategorie

 

De overeengekomen poseercategorie is: (keuzes aan te vinken)

 

o   Portret

 

o   Fashion

 

o   Badkleding

 

o   Lingerie

 

o   Doorschijnende lingerie

 

o   Bedekt Topless

 

o   Topless

 

o   Bedekt naakt

 

o   Naakt

 

o   Erotisch naakt

 

o   Intiem

 

o   Andere : ………………………………………………………………………

 

Voor de betekenis van de poseercategorieën wordt verwezen naar artikel 2 van deze overeenkomst.

 

Indien de plaats genoemd in artikel 1 een niet-openbare fotolocatie is die door het model is opgegeven, dan heeft het model hiervoor de schriftelijke toestemming van de eigenaar verkregen en kan het model die op elk moment voorleggen.

 

 

Artikel 2: Verduidelijking poseercategorieën

 

De bij artikel 1 overeengekomen poseercategorie betekent het volgende:

 

a.     Portret/mode: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel gekleed staat afgebeeld, daaronder niet begrepen lingerie of badkleding. De tepels en/of schaamstreek zijn/is niet zichtbaar afgebeeld op de foto.

 

b.     Lingerie ( 16 + ) / Badmode: Hieronder wordt verstaan foto’s waarom het model geheel in badkleding of lingerie staat afgebeeld. De tepels en/of schaamstreek zijn/is niet zichtbaar afgebeeld op de foto.

 

c.     Doorschijnende lingerie: Hieronder wordt verstaan foto’s waarom het model geheel in badkleding of lingerie staat afgebeeld. De tepels en/of schaamstreek zijn/is zichtbaar afgebeeld op de foto. ( 18 +)

 

d.     bedekt topless: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, terwijl de tepels geheel noch gedeeltelijk zichtbaar is en de schaamstreek geheel noch gedeeltelijk zichtbaar is op de foto. ( 16 +)

 

e.     Topless: Hieronder wordt verstaan foto’s waarom het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek echter niet zichtbaar is afgebeeld op de foto. ( 18 +)

 

f.      Bedekt naakt: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de

 

tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek geheel noch gedeeltelijk zichtbaar is op de foto. ( 18 +)

 

g.     Doorschijnende lingerie: Hieronder wordt verstaan foto’s waarom het model geheel in badkleding of lingerie staat afgebeeld. De tepels en/of schaamstreek zijn/is zichtbaar afgebeeld op de foto. ( 18 +)

 

h.     Naakt: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel of gedeeltelijk ongekleed staat afgebeeld,. De tepels en/of schaamstreek zijn zichtbaar afgebeeld op de foto. Bodypainting en bondage vallen hier ook onder ( 18 +)

 

i.      Erotisch naakt: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel of gedeeltelijk ongekleed staat afgebeeld, De tepels en/of schaamstreek zijn zichtbaar afgebeeld op de foto, bondage valt hier ook onder ( 18 +).

 

Hierbij zijn de intieme zones duidelijk zichtbaar.

 

j.      Intiem / sex : Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel of gedeeltelijk seksuele handelingen verricht met zichzelf of partner / ander model

 

k.      : ………………………………………………………………………………………………………………………

 

....................................................................................................................................................................

 

 Artikel 3: Auteursrechten en gebruik van de foto’s

Het model erkent dat de fotograaf het volledige en exclusieve auteursrecht behoudt op de door hem of haar gemaakte foto’s in welke vorm dan ook (negatieven, dia’s, afdrukken, digitaal, analoog), met inbegrip van het recht tot openbaarmaking.

 

De fotograaf krijgt het recht om:

a.     In ALLE categorieën mag hij ALLE foto’s afdrukken of voor privédoeleinden gebruiken

 

b.     ALLE geklede of portretfoto’s openbaar gebruiken en publiceren

 

c.     ALLE foto’s lingerie en bad kledij mogen gepubliceerd worden. (Altijd in overleg met het model)

 

d.     Alle foto’s in categorie bedekt naakt, bedekt topless, topless en naakt, erotisch naakt, doorschijnende lingerie, intiem/ sex, zie Artikel 1. mogen gepubliceerd worden. (Altijd in overleg met het model ) tevens dient deze op de website van de fotograaf met wachtwoord beschermd te zijn

 

Het model mag de verkregen foto’s (in digitale vorm), behalve in verkleiningen en vergrotingen met behoud van verhouding, enkel in de oorspronkelijke vorm en uitzicht publiceren en/of reproduceren en steeds met vermelding van de naam van de fotograaf gebruiken.

Het is voor beide partijen uitdrukkelijk verboden (delen van) foto’s te gebruiken of laten gebruiken voor het vervaardigen van montages die afbreuk doen aan het oorspronkelijke onderwerp, het ontwerp van de opdracht of die de intenties, de integriteit en/of de persoonlijke levenssfeer van het model of de fotograaf kunnen schaden. Gebruik in pornografische context is verboden voor alle partijen.

Model noch fotograaf zullen de foto’s opzettelijk gebruiken om de andere partij te benadelen of schade te berokkenen.

Commercieel gebruik door één der partijen is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Indien van toepassing wordt een vergoeding afgesproken.

Bij modellen onder de 16 jaar dient er minimaal 1 van de ouders bij aanwezig te zijn.

Lingerie vanaf de leeftijd van 16 jaar

Naakt vanaf de leeftijd van 18 jaar

Het model verklaart door ondertekening van de overeenkomst dat hij - zij op grond van het karakter en de aard van de genomen foto´s evenals de aard van de door het model te leveren presentatie goed en toereikend is voorgelicht en verklaart zich hiermee akkoord.

het model verklaard dat hij - zij deze overeenkomst heeft gelezen en dat hij - zij gerechtigd is dit document te ondertekenen en de hierboven besproken toestemming en vrijwaring mag verlenen,

 

Indien het model jonger is dat 18 verklaard ouder / voogd van het model het navolgende

ik verklaar dar ik als ouder / voogd van het model deze overeenkomst heb gelezen en na overleg met het model akkoord ga met de inhoud als zodanig en ben gemachtigd om dit document namens het model te ondertekenen.

 

ER KAN OM LEGITIMATIE GEVRAAGD WORDEN DUS NEEM DEZE TEN ALLE TIJDEN MEE

 

 

Aldus opgemaakt te …………………………….., dd   In twee originele exemplaren waarvan elke partij verklaart er een te hebben ontvangen.

 

Handtekening fotograaf                                                   Handtekening Model

Coenraad Jan van Dijk

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg